Šeimos apibrėžties krizė Lietuvoje ir sprendimų paieška empiriniuose tyrimuose
Vida Česnuitytė
Mykolo Romerio universitetas, Sociologijos katedros lektorė
El. paštas: v.cesnuityte@mruni.eu

LR Seimui patvirtinus Valstybinę šeimos politikos koncepciją (2008), netyla ginčai dėl šeimos sampratos. Tradicinės šeimos šalininkų nuomone, Koncepcijoje pateikta šeimos apibrėžtis remiasi pamatinėmis vertybėmis ir iš kitų gyvenimo kartu formų tradicinę šeimą išskiria kaip ypatingą gėrį. Koncepcijos kritikai teigia, kad šeima apibrėžta per siaurai, neatitinka nei demografinių tendencijų, nei moderniose visuomenėse vartojamos šeimos sampratos, be to, pažeidžia tarptautines konvencijas. Nerimstanti diskusija atspindi požiūrių į šeimos instituto realybę, veikiamą ideologinių, ekonominių, socialinių, technologinių ir kitų veiksnių, ir jos traktavimo socialinėje politikoje susikirtimą (Hantrais, Letablier, 1996).
Tyrimo tikslas – empirinių tyrimų duomenų analizės pagrindu kritiškai įvertinti oficialią šeimos apibrėžtį. Tyrimo klausimai: Ar registruota santuoka ir kraujo ryšiai yra būtini ir pakankami kriterijai šiuolaikinei šeimai apibrėžti? Jeigu šie kriterijai nėra būtini ir/arba pakankami šeimai apibrėžti, tai kokie dar kriterijai taikytini? Tyrimo hipotezės suformuluotos remiantis šeimos sociologijos klasikų (Parsons, 1944; Parsons, Bales, 1956; Burgess, 1916; 1926) ir šiuolaikinių iškilių tyrėjų (Berger, 2002; Cheal, 2002; Stacey, 1996; Donati, 2010; 1998; Bengtson, 2001; Morgan, 1996; 2011; Widmer, 2010; Jallinoja, Widmer, 2011) teorijomis.
Analizė remiasi reprezentatyvaus kiekybinio sociologinio tyrimo (imtis – 2000 respondentų) ir 60-ies kokybinių interviu empirinių duomenų analize. Tyrimai yra ESF remiamo projekto „Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai tinklai: tarpgeneracinė perspektyva“ (kodo Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-106), įgyvendinamo Mykolo Romerio universiteto Sociologijos katedros mokslininkų grupės, sudėtinė dalis. Empirinių tyrimų rezultatai patvirtino iškeltas hipotezes: nors branduolinė šeima tebėra vertybė šiandieninėje Lietuvoje, registruota santuoka ir kraujo ryšiai nėra nei būtini, nei pakankamai kriterijai šeimai apibrėžti. Tarpusavio pagalba ir rūpyba, dvasinis artumas, bendros veiklos, socialiniai ryšiai ir kiti kriterijai taikytini apibrėžiant šeimą.