Ideologijos medžioklės ypatumai kritinėje diskurso analizėje
Agnė Girkontaitė
Vilniaus universitetas, Sociologijos katedros doktorantė
El. paštas: agne.girkontaite@fsf.stud.vu.lt

Tiriant aukštojo mokslo situaciją ir sampratą bei į tai žiūrint iš kritinės diskurso analizės perspektyvos, neįmanoma išvengti ideologijos sąvokos. Ideologijos konceptualizavimas ir, ypatingai, operacionalizavimas, kelia netipinių iššūkių tyrėjui. Ši sąvoka buvo (ir tebėra) traktuojama labai įvairiai, kai kuriuose tyrimuose aiškiau pateikiant jos apibrėžimą, kai kuriuose nekritiškai primetant tradicines perskyras.
Pranešime bus koncentruojamasi į ideologijos apibrėžimą kritinės diskurso analizės rėmuose, daugiausia remiantis Teun van Dijk samprata. Bus atskleista jos sąsaja su diskursais, su žinojimu ir „socialine tikrove“. Be to, siekiant tokią sampratą pritaikyti analizuojant aukštojo mokslo lauką, bus pateikta pirminė teorinė schema: aukštojo mokslo laukas (socialinė realybė) → kaita/stabilizavimas per diskursus → diskursų pateikiamų socialinių reprezentacijų (ne)priėmimas (socialinis pažinimas ir internalizacija) → aukštojo mokslo laukas = nuolatinė dialektika tarp objektyvios ir subjektyvios realybės, visuomenės ir individo per diskursus ir socialines reprezentacijas, iš kurių dalis yra ideologinio pobūdžio. Taip pat bus mėginama nurodyti galimybes pasitelkiant diskurso analizę ieškoti ideologijos pėdsakų empirinėje tikrovėje.

Literatūros sąrašas:
Berger, P. L., Luckmann, T. 1999. Socialinis tikrovės konstravimas: Žinojimo sociologijos traktatas. Vilnius: Pradai.
Bourdieu, P. 1988. Homo Academicus. Cambridge: Cambridge UP.
Bourdieu, P., Passeron, J-C. 1992. Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage Publications.
Filippakou, Ourania. 2011. The idea of quality in higher education: a conceptual approach // Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, Vol. 32, No. 1, pp. 15-28.
Schutz, A. 1946. The Well-Informed Citizen: An Essay on the Social Distribution of Knowledge // Social Research, nr. 13, 4, p. 463-78.
van Dijk, Teun. 2005. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage Publications.
Wodak, Ruth and Fairclough, Norman. 2010. „Recontextualizing European higher education policies: the cases of Austria and Romania“, Critical Discourse Studies 7 (1): 19-40.
Wodak, Ruth and Krzyzanowski, Michal, eds. 2008. Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences. New York: Palgrave Macmillan.