TĖVŲ BENDRAVIMAS SU ATSKIRAI GYVENANČIAIS SUAUGUSIAIS VAIKAIS: FAMO-SOCNET DUOMENYS
prof. dr. Sarmitė Mikulionienė
Mykolo Romerio universiteto Sociologijos katedra
El. paštas: sarmite@mruni.eu

Tyrimo problema. Šio tyrimo dėmesio centre yra šeima tokiame raidos etape, kai vaikai yra suaugę ir atsiskyrę nuo tėvų ir galbūt sukūrę savo šeimą. Vienas mitų apie šeimos raidą teigia, kad kai suaugę vaikai palieka tėvų namus, tėvai sunkiai išgyvena tuščio lizdo sindromą. Tačiau tyrimai (Cheadle, Amato, King, 2010; Ermisch, 2009; Hank, 2007; Rainer ir Siedler, 2012; ir kt.) rodo, kad suaugusių vaikų ir tėvų ryšiai nenutrūksta – palaikomi įvairiais būdais ir įvairiu intensyvumu.

Tyrimo tikslas – atskleisti tėvų bendravimo su atskirai gyvenančiais suaugusiais vaikais patirtis. Tikslas įgyvendinamas nustatant praktikuojamus bendravimo būdus tarp abiejų kartų atsižvelgiant į lyties, šeimos sudėties, atstumo tarp tėvų ir vaikų gyvenamosios vietos bei tarpusavio santykių kokybės vertinimo kriterijus.

Duomenys. Analizei naudojami projekto Nr.VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-106 “Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai tinklai: kartų perspektyva“ (Famo-Socnet, tinklalapis http://famo-socnet.mruni.eu/) kokybinio tyrimo duomenys. Tai 2012 m. birželio-rugpjūčio mėn. šešiuose Lietuvos regionuose atlikti 60 giluminiai interviu su asmenimis, priklausantiems keturioms gimimo kohortoms – 1950-1955, 1960-1965, 1970-1975 ir 1980-1985 m. Mokslinio tyrimo projektas finansuojamas Europos socialinio fondo (ESF).

Analizės metodai. Duomenys apdorojami kokybinių duomenų analizei skirta ATLAS.ti 6.2 versijos programa: taikoma kokybinė turinio analizė, interpretuojančio kodavimo technika, tipologija, taksonomija ir kt. (Flick, 2007; Silverman, 2011; Boeije, 2010).