Jaunų vyrų su negalia vyriškumas ir prokreaciniai lūkesčiai: prieštaravimai ir emancipacija
Deimantė Šėporaitytė
Vilniaus universitetas
El. paštas: deimante.seporaityte@lsc.vu.lt

Mokslinės studijos atskleidžia prieštaravimą tarp kultūrinių vyriškumo normų ir negalios. Teigiama, kad neatitikdami vyriškumo reikalavimų neįgalūs vyrai jaučia įtampą ir susiduria su dideliais prieštaravimais konstruodami vyriškąjį tapatumą. Tokios gyvenimo sritys kaip tėvystė vertinamos kaip nepasiekiamos ir neleistinos neįgaliems vyrams, juos suvokiant kaip seksualiai nepajėgius, negebančius sukurti ir išlaikyti šeimos. Vadovaujantis vaikų–jaunųjų slaugytojų ir tėvų–išlaikytinių stereotipais, iškeliant negalios paveldimumo klausimą, neįgalių asmenų tėvystė visuomenėje suvokiama kaip socialinė problema. Priešingai, neįgaliųjų judėjimo aktyvistai pabrėžia neįgalių vyrų emancipacijos svarbą, išsilaisvinimo iš tradicinių vaizdinių apie neįgaliuosius būtinybę. Koks vaidmuo šiame procese tenka lyčių sociologijai? Kaip neįgalių vyrų vyriškumo analizė gali prisidėti dekonstruojant hegemoninį vyriškumą? Pranešimo metu bus siekiama atsakyti į šiuos klausimus remiantis mokslininkų įžvalgomis bei atlikto tyrimo[1] duomenimis. Bus pristatyti interviu rezultatai su skirtingas fizines negalias turinčiais 21–32 metų vyrais. Pranešime siekiama atskleisti, kaip tyrimo dalyviai suvokia vyriškumą, kokių lūkesčių, susijusių su tėvyste, jie turi, kokių įvertinimų sulaukia. Kaip tyrime dalyvavę vyrai sprendžia vyriškumo ir negalios tarpusavio prieštaravimus? Kokias strategijas jie pasitelkia konstruodami savo vyriškumą? Ar tėvystė svarbi neįgaliems vyrams? Šalia šių klausimų svarstoma ir tyrimo poveikio dalyviams tema. Marsiglio (2003) teigimu, interviu apie tėvystę, romantinius santykius, intymumą skatina tyrimo dalyvių prokreacinio tapatumo formavimąsi ir atsakingesnį požiūrį į šias gyvenimo sritis. Šių temų nagrinėjimas neįgalius vyrus gali paskatinti reflektuoti internalizuotas stereotipines nuostatas apie neįgaliųjų tėvystę.


[1] Tyrimas atliktas mokslininkų grupių projekto „Jaunų vyrų prokreaciniai tapatumai: kultūrinės normos, individualūs lūkesčiai ir patirtys“ (Nr. MIP-005/2013) metu. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.