Amžiaus įtaka dalyvavimui rinkimuose Lietuvos visuomenėje
dr. Rūta Žiliukaitė
Vilniaus universitetas, Sociologijos katedra
El.paštas: ruta.ziliukaite@fsf.vu.lt

Anksčiau atliktose Lietuvos gyventojų balsavimo rinkimuose ar pilietinio dalyvavimo analizėse buvo atkreiptas dėmesys, kad jauniausia Lietuvos piliečių karta, kuri sulaukė politinės brandos ar užaugo naujoje, demokratinėje politinėje sistemoje, pasižymi menku domėjimusi politika ir viešaisiais reikalais, mažu dalyvaujančių rinkimuose skaičiumi, ir kad šie jaunosios kartos skirtumai nuo vyresnių gyventojų gali būti susiję su šiai kartai būdingomis vertybėmis (žr. Ramonaitė, 2006; Žiliukaitė 2007). Tačiau amžiaus poveikis rinkiminiam dalyvavimui gali būti nulemtas ne tik kohortos įtakos, t.y. aiškinamas vertybiniais skirtumais tarp kartų, bet ir gyvenimo ciklo įtaka, t.y. siejamas su tam tikromis daugiau ar mažiau bendromis suaugusių žmonių gyvenimo etapams būdingomis sąlygomis, kurioms keičiantis kinta ir žmonių politinis dalyvavimas. Pranešime bus pamėginta atsakyti į tris klausimus: pirma, su kokiomis metodologinėmis kliūtimis susiduriame mėginami atskirti amžiaus ir kartų poveikį?; antra, kaip keičiasi Lietuvos gyventojų rinkiminis aktyvumas jiems tampant vyresniais?; trečia, ar galime Lietuvoje išskirti kokias nors „politines kartas“, kurių vertybės skirtųsi ir tai padėtų paaiškinti rinkiminio elgesio skirtumus tarp šių kartų? Pranešimo pabaigoje bus pamėginta aptarti, kokius „receptus“ siūlo ar gali pasiūlyti sociologai ir politologai skatinant didesnį jaunimo rinkiminį aktyvumą ir domėjimąsi politika.