Amerikos ilgaamžių sėkmingo senėjimo patirčių tyrimas
doc.dr. Faustas Stepukonis
Klaipėdos universiteto Visuomenės sveikatos katedra
El. paštas: faustas.stepukonis@gmail.com

Tyrimo problema. Visose šalyse, neišskiriant Lietuvos, auga vyresnio amžiaus gyventojų santykinė dalis. Daugelio mokslininkų nuomone kartu augs vyresnio amžiaus žmonių slaugos ir priežiūros paslaugų poreikis (Carnes, Olshansky, and Hayflick, 2012). Šių paslaugų augimą galėtų pristabdyti sėkmingo – sveiko ir aktyvaus – senėjimo plėtra. Žinoma, kad kai kurie ilgaamžiai, ypač JAV, garbingame amžiuje išlieka sveiki, aktyvūs ir savarankiški. Šie Amerikos ilgaamžiai yra sėkmingo senėjimo pavyzdžiai kitų šalių gyventojams, tačiau dominuojant biomedicininiam požiūriui į senėjimą (Poon et al., 2010) trūksta psicho-socialinių mokslų srities tyrimų, galinčių atskleisti moksliškai grindžiamas žinias apie sėkmingą senėjimą.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti veiksnius, sietinus su JAV ilgaaamžių sėkmingo senėjimo patirtimis ir paskleisti šias patirtis Lietuvoje.Tyrimas atliktas bendradarbiaujant su UIC Institute for Health and Research Policy (Čikaga, JAV), tyrimą finansavo Fulbright Scholar Program.
Tyrimo metodas – kokybinis, atliktas panaudojant Grounded Theory metodiką (Glaser, Barney G & Strauss, Anselm L., 1967), kuri suteikia galimybę duomenų rinkimo metu išvystyti hipotezę, o vėliau – analizuojant duomenis – hipotezę pagrįsti teoriškai.
Tyrimo duomenys išgauti atliekant 22 giluminius interviu su JAV, Čikagoje ir jos apylinkėse, gyvenančiais 90-104 metų funkciškai ir psichiškai sveikais ilgaamžiais. Apklausos vykdytos 2013 metų sausio ir vasario mėnesiais. Tyrimo dalyviai buvo parenkami siunčiant pakvietimus į vyresnio amžiaus gyventojų rezidencijas, skelbiant skelbimus apie tyrimą Amerikos spaudoje, panaudojant “sniego gniūžies” metodą ir kitus įprastinius metodus. Tyrimo dalyviai turėjo atitikti ADL (Katz Activities of Daily Living Scale) anketos kriterijus, t.y., turėjo gebėti savarankiškai: 1) praustis, 2) apsirengti, 3) naudotis tualetu, 4) pavalgyti, 5) vaikščioti, 6) sulaikyti išmatas. Apklausos, trunkančios apie 1 val., buvo atliekamos dalyvių gyvenamoje vietoje. Tyrimo dalyvių buvo prašoma papasakoti apie visą savo gyvenimą pradedant nuo vaikystės iki šiol. Be to buvo prašoma atsakyti į klausimus susijusius su sveikata, gyvenimo būdu, mityba, rūkymu, alkoholio vartojimu, giminių gyvenimo trukme, pomėgius, požiūrį į gyvenimą, santykius su žmonėmis, ateities planus. Gavus dalyvių sutikimą, interviu buvo filmuojami video kamera, tam, kad vėliau galima būtų smulkiai aprašyti pokalbio turinį ir ypatumus.
Duomenų analizė bus atliekama pagal Grounded Theory metodiką, kurios pagrindu bus parengta mokslinė ataskaita, pranešimai konferencijoms, publikacijos. Šio tyrimo autorius Fulbright’o programos rengėjams yra įsipareigojęs iki 2015 kovo mėn. parašyti knygą, kurioje Lietuvos gyventojams paskleistų sėkmingo senėjimo patirtis, paremtas Amerikos ilgaamžių pavyzdžiais.