Kasdienis mobilumas kaip nakvynės namų gyventojų (iš)gyvenimo praktika
Rasa Indriliūnaitė
Vytauto Didžiojo universitetas, Sociologijos katedra
El. paštas: r.indriliunaite@smf.vdu.lt

Moksliniame diskurse populiarėjant kasdienybės ir jos reiškinių analizei, grindžiamai individų atliekamų praktikų/veiksmų tyrimais, „kasdienio mobilumo“ samprata taipogi gali būti traktuojama, kaip viena neatskiriamų kasdienės rutinos išraiškos formų. M. de Certeau (1984) kasdienes rutinines praktikas reflektuoja, kaip įrėminančias individą uždarame cikle, tačiau tuo pačiu jį įgalinančias tam tikromis formomis ir kasdienių „užduočių“ būdu daryti įtaką centralizuotoms galios sistemoms. Nakvynės namų gyventojų (benamių) miesto erdvėje vystomos kasdienio mobilumo praktikos, siekiant patenkinti esminius (iš)gyvenimui – fiziologinius ir socialinius poreikius, taip pat gali būti suvokiamos, kaip bendrojo kasdienybės diskurso dalis. Miesto erdvę traktuojant, kaip tam tikrą įvairių skirtingų galios bei interesų strategijų susidūrimo erdvę, plačiai diskutuojamą Vakarų miesto tradicijoje (T. Wright, 1997), galima teigti, kad benamių kasdienės socialinės praktikos vyksta socio-fizinėje erdvėje, disciplinuojamoje ir organizuojamoje tam tikrų galios strategijų pagrindu. Remiantis empirinio tyrimo Vilniuje ir Kaune duomenimis, kurio metu siekta rekonstruoti nakvynės namų gyventojų kasdienybes, pranešime bus pristatomos jų miesto erdvėje vystomos kasdienio (iš)gyvenimo praktikos, diskutuojant, kaip jas (pa)veikia socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir miesto erdvė, ir kaip pastarosios apsprendžia nakvynės namų gyventojų miesto erdvėje palaikomus kasdienio mobilumo maršrutus. Nakvynės namų gyventojų mobilumo trajektorijų mieste analizė leidžia diskutuoti apie miesto ir jo infrastruktūros transformaciją į „savą“, išoriškai ne visada akivaizdų „benamių miestą“, atskiras miesto vietas paverčiant „sava erdve“, taipogi išskirti atskirus mobilaus elgesio tipus, išryškinti pagrindines šių asmenų (iš)gyvenimui reikšmingas erdves, kuriose vyksta socialinių tinklų kūrimas ir produkavimas bei apsirūpinimas reikalingais ištekliais.