Profesinė socializacija moksle: teorinis aspektas
Reda Adomaitienė
Vytauto Didžiojo universitetas, doktorantė
El. paštas: reda.adomaitiene@gmail.com

Profesijos mokymasis bei tapimas konkrečios profesinės bendruomenės nariu – sudedamoji suaugusiojo socializacijos dalis. Bendrąja prasme, profesinė socializacija – procesas kurio metu formuojasi vertybės, požiūris, įgyjama žinių ir įgūdžių siekiant pritapti konkrečioje profesinėje subkultūroje (Page, 2003). Socializacija kaip socialinės sąveikos procesas plačiai analizuojamas socialiniuose moksluose, tačiau profesinė socializacija moksle kol kas nėra išsamiai ištirtas reiškinys. Teorinei profesinės socializacijos moksle analizei dažniausiai pasitelkiamos sociologinės paradigmos: struktūrinio funkcionalizmo, interpretacinės, konflikto teorijos.
Pagrindinis pranešimo tikslas – struktūrinio funkcionalizmo ir konflikto teorijos pagrindu išryškinti profesinės socializacijos moksle bruožus. Pagrindiniai pranešimo klausimai: (a) kokie yra profesnės socializacijos etapai? (b) kokie veikėjai dalyvauja profesinės socializacijos moksle procese? Konfliko teorinė paradigma atkreipia dėmesį jog moksle, kaip ir bet kurioje kitoje socialinėje institucijoje reiškiasi nelygybė, kova dėl valdžios, bei netolygus galios pasiskirstymas. Struktūrinio funkcionalizmo požiūriu mokslas traktuojamas kaip savita sistema kurioje privalo pristaikyti socializacijos proceso dalyviai.