Akademinė autorystė: apibrėžimas ir jos apsaugos reglamentavimas
Reda Adomaitienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras, doktorantė
El. paštas: reda.adomaitiene@gmail.com

Anna Lipnevič
Lietuvos socialinių tyrimų centras, jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
El. paštas: anna.lipnevic@lstc.lt

Nors yra daug įvairių akademinės autorystės koncepcijų (teisės dokumentuose, institucijų akademinės etikos kodeksuose, mokslinėje literatūroje bei mokslo bendruomenėje), tarp visų jų galime rasti bendrų bruožų. Didėjant mokslininkų ir kitų tyrėjų tarpusavio bendradarbiavimui, informacijos apsikeitimui, kyla ir akademinės autorystės nusižengimų pavojus. Darbų licencijavimas ir patentavimas – būdai apsaugoti autorius oficialiai patvirtinant kūrinių autorystę – yra naudojami ir akademinėje bendruomenėje. Pagrindinis pranešimo tikslas – pristatyti teisinių dokumentų ir mokslinės literatūros analizės pagrindu išryškintus akademinės autorystės koncepcijų bendrus bruožus, autorių kūrinių ir išradimų teisinės apsaugos aspektus.
Tyrimo metu buvo remiamasi Lietuvos teisiniais dokumentais, Lietuvos ir užsienio autorių mokslinėmis publikacijomis. Dauguma autorių akcentuoja, jog intelektinės nuosavybės apsaugos lygis, bei akademinės autorystės teisinės apsaugos žinių sklaida įtakoja technologijų plėtrą, šalies ekonomikos pažangą, apsaugą nuo nesąžiningos konkurencijos bei investicijų į mokslinius tyrimus mastą. Darbų patentavimas ir licencijavimas tampa neatsiejamas nuo intelektinės veiklos rezultatų komercializavimo, todėl teisinės apsaugos aspektai tampa vis aktualesni.

Reklama