Sveikata, liga ir sveikatos priežiūra: sociologinės vaizduotės įtakos ir ribos
Giedrė Baltrušaitytė
Vytauto Didžiojo universitetas, Sociologijos katedra
El.paštas: g.baltrusaityte@smf.vdu.lt

Sociologai teigia, kad liga nėra savaime suprantama realybė – tai socialinio samprotavimo ir socialinės praktikos produktas, kintantis laike ir erdvėje. Kitaip tariant, tai reiškia, kad medicininis žinojimas yra socialiai konstruojamas. Ši socialinio konstruktyvizmo perspektyva yra dominuojanti sveikatos sociologijos teorijoje ir tyrimuose. Ji yra biomedicininio modelio, medikalizacijos ir kitų kasdienių medicinos praktikų sociologinės kritikos pagrindas. Tačiau, nors socialinio konstruktyvizmo perspektyva įgalino kritinę medicininio diskurso analizę, o tuo pačiu leido sveikatos sociologijai įsitvirtinti kaip savitai sociologijos krypčiai, jos įtakoje sociologiniai tyrinėjimai susitelkė ties negatyviais medicininių praktikų aspektais, o ligos kaip socialinio konstrukto traktuotė kraštutiniais atvejais vertė sociologus ignoruoti pačią ligos realybę (o tuo pačiu ir jos reikšmę sergančiajam).
Aptariant sociologinę sveikatos, ligos, sveikatos priežiūros sampratą bei jos ribotumus, pranešime bus diskutuojama apie sveikatos sociologijos ir jos tyrimų įtaką visuomenei, medicinos institucijai, sveikatos priežiūrai, sveikatos politikai.